مسابقات

مسابقات در حال برگزاری

عنوان مسابقه : ۹۷۰۳۱۰۰۰۱
جایزه : ۲۰۰ متر اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی
هزینه هر انتخاب : ۲۰۰ تومان
عنوان مسابقه : ۹۷۰۳۱۰۰۰۲
جایزه : ۵۰۰ متر اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی
هزینه هر انتخاب : ۵۰۰ تومان
عنوان مسابقه : ۹۷۰۳۱۰۰۰۳
جایزه : ا کیلومتر اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی
هزینه هر انتخاب : ۱۰۰۰ تومان

مسابقات پایان یافته

عنوان مسابقه : ۹۷۰۲۴۰۰۰۱
جایزه : ۲۰۰ متر اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی
هزینه هر انتخاب : ۲۰۰ تومان
عنوان مسابقه : ۹۷۰۲۴۰۰۰۲
جایزه : ۵۰۰ متر اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی
هزینه هر انتخاب : ۵۰۰ تومان
عنوان مسابقه : ۹۷۰۲۲۰۰۰۳
جایزه : ا کیلومتر اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی
هزینه هر انتخاب : ۱۰۰۰ تومان