نتیجه مسابقه جایزه 200 متری (هفته اول)

آواتار گل بزن

برندۀ مسابقه در حال بررسی و داوری

نقاط انتخابی :

تصویر نتیجه مسابقه اول گل بزن شماره 1
جواب صحیح این مسابقه = 197 افقی و 19 عمودی