نتیجه مسابقه جایزه 500 متری (هفته اول)

آواتار گل بزن

برندۀ مسابقه در حال بررسی و داوری

نقاط انتخابی :

تصویر نتیجه مسابقه اول گل بزن شماره 2
جواب صحیح این مسابقه = 640 افقی و 343 عمودی