نتیجه مسابقه جایزه 1 کیلومتری (هفته اول)

آواتار گل بزن

برندۀ مسابقه در حال بررسی و داوری

نقاط انتخابی :

تصویر نتیجه مسابقه اول گل بزن شماره 3
جواب صحیح این مسابقه = 53 افقی و 41 عمودی