نتیجه مسابقه جایزه 3 کیلومتری (هفته اول)

آواتار گل بزن

برندۀ مسابقه در حال بررسی و داوری

نقاط انتخابی :

تصویر نتیجه مسابقه اول گل بزن شماره 4
جواب صحیح این مسابقه = 413 افقی و 93 عمودی