نتیجه مسابقه جایزه 5 کیلومتری (هفته اول)

آواتار گل بزن

برندۀ مسابقه در حال بررسی و داوری

نقاط انتخابی :

تصویر نتیجه مسابقه اول گل بزن شماره 5
جواب صحیح این مسابقه = 91 افقی و 75 عمودی